یادگیری با انجام دادن؛
کارگاه طراحی تعاملی گیمیفیکیشن
را امتحان کنین. بازی وار هم شده 😉

طراحی گیمیفیکیشن در شرکتتون را یاد بگیرین. قوانین و تکنیک های ایجاد تعاملات معنی دار و درگیری کاربر را یاد بگیرین.

یاد گرفتن با انجام دادن

کارگاه دست به آچار ما
شامل این موارد میشه:

یک روش عالی

روشی که ما برای آموزش در نظر گرفتیم خودش به نوعی بازی وار شده و این باعث میشه تا بیشترین بهره را از این کلاس ها ببرین.

کارگاه طراحی گیمیفیکیشن
دست به آچار

خود شما مستقیما با ابزارهای مختلف گیمیفیکیشن تمرین میکنین. در طی این کلاس با خوبی ها و بدی ها هر کدوم از این ابزارها آشنا میشین.

کارگاه طراحی گیمیفیکیشن
اول یاد بگیرین، بعد تمرین کنین

بدون این که آماده بشین شما را تو شکم اژدها نمیفرستیم. بخشی از این کارگاه آموزش تئوری های بازی وارسازیه تا همه چیز را برای شروع طراحی یاد بگیرین.

کارگاه طراحی گیمیفیکیشن
مخصوص نیازهای شما

آیا به کارگاهی نیاز دارین که مخصوص چالش و مخاطب شما باشه؟ پایه ایم! کافیه با ما تماس بگیرین تا مطابق نیاز های شما چرخه های آموزشی را تنظیم کنیم.

کارگاه طراحی گیمیفیکیشن